Zajmujemy się opracowaniem aktów prawnych, dokumentów i decyzji administracyjnych:

  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • projekty decyzji o warunkach zabudowy
  • projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • opracowania ekofizjograficzne,
  • oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • wnioski o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne